دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 11-31 
بازکاوی مؤلّفه‌های ناتورالیستی با تکیه بر «گذر از تابوها» در رمان زمستان 62

صفحه 77-100

بهار قربان نژادزواردهی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ علی اکبر باقری خلیلی؛ مسعود روحانی


بررسی مبانی مشترک سوررئالیسم و مثنوی های عطار نیشابوری

صفحه 123-143

مهین هارونی؛ سیدجمال الدین مرتضوی؛ اسماعیل صادقی؛ احمد امین