اصول اخلاقی انتشار مقاله

بسمه تعالی
«فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله»
مقاله پیوست با عنوان: ............................................................................................
توسط اینجانب .................................. به عنوان نویسنده مسئول و همکاران به شرح زیر تهیه شده است. با
رعایت و تعهد نسبت به موارد زیر، بمنظور بررسی و چاپ در پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی ارسال
میگردد
.
الف) مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ نرسیده است.
ب) این مقاله برای مجلات دیگر ارسال نشده و ارسال نخواهد شد.
ج) رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردیده است.
د) اصول اخلاقی پژوهش رعایت شده و موارد آن در مقاله درج گردیده است.
ه) تمامی نویسندگان در مورد ارسال مقاله به پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی آگاهی دارند.
و) نویسندگان متعهد می شوند که احتمال هیچ گونه تعارض در منافع (Conflicts of Interest) در مقاله ارسالی
وجود ندارد.
امضاء هر یک از نویسندگان محترم با ذکر نام و نامخانوادگی به ترتیب ذکر شده در مقاله الزامی است.
نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:
تلفن همراه: تلفن محل کار: تلفن ثابت:
نمابر:
آدرس پستی: