اهداف و چشم انداز

-انتشار پژوهش‌های نظری و بنیادی معطوف به مکتب‌های ادبی ایران و جهان.

-سوق دادن پژوهش‌های ادبی به رویکرد معرفت شناسی و هستی‌شناسی مکتب‌های ادبی.

-کمک به ارتقای سطح دانش و نظریات و فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققان، استادانریا، دانشجویان و کارشناسان و سایر علاقه‌مندان به حوزه مکتب‌های ادبی.

-ارتقای تعاملات علمی-پژوهشی میان دانشجویان استادان، دانشجویان و کارشناسان رشته‌های مختلف، خصوصا حوزه‌های هنر، ادبیات فارسی و ادبیات سایر ملل.

-گسترش همکاری و رقابت میان کنش‌گران علمی-ادبی.