درباره نشریه

در باره‌ی نشریه

این پژوهش نامه با صاحب امتیازی دانشگاه مازندران و به یاری گروه زبان و ادبیّات فارسی به چاپ می‌رسد. توالی انتشار آن به صورت فصل‌نامه بوده و چاپ آن در حال حاضر به صورت الکترونیکی است. فعالیت پژوهش‌نامه از سال 1396/11/10 شروع شد و از شماره‌ی 2 به اعتبار علمی - پژوهشی دست یافت. پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی مقاله‌هایی را می‌پذیرد که در حوزه‌های زیر باشند:

الف) موضوعات تخصّصی مربوط به مکتب‌های ادبی در حوزه‌‌ی متون زبان و ادبیّات فارسی.

ب)  رویکرد تطبیقی به موضوعات تخصّصی مکتب‌های ادبی در سایر زبان‌ها با ادبیّات فارسی.

پ) نقد و نظر میان رشته‌ای در حوزه‌ی نظریه‌پردازی مکتب‌های ادبی.