راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 

تمپلت اصلی مقالات (در دو فایل جداگانه: با نام - آدرس و بدون نام- آدرس نویسندگان)

 

تمپلت چکیده‌ی مبسوط  حاوی 700 تا 1000 واژه‌ (در دو فایل جداگانه: با نام - آدرس و بدون نام- آدرس نویسندگان)