اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترغلامرضا پیروز

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~pirouz/
pirouz_40yahoo.com

سردبیر

دکترمسعود روحانی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rouhani/
ruhani46yahoo.com
0000-0003-0771-2951

اعضای هیات تحریریه

دکترعلی اکبر باقری‌خلیلی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~bagheri/
aabagheriumz.ac.ir
0000-0002-3571-6266

دکتراحمد اشتیاق

استاد زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جواھر لعل نھرو دھلی نو ھندوستان

www.jnu.ac.in/content/skishtiaque
ahmed.jnugmail.com

دکترسیداحمد پارسا

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=50
a.parsauok.ac.ir
0000-0002-4711-4713

دکتر غلامرضا پیروز

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~pirouz/
pirouz_40yahoo.com

دکترعلی تسلیمی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

taslimy1340yahoo.com
0000-0003-3221-5180

دکترکاووس حسن‌لی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

lhs.shirazu.ac.ir/~hasanli
kavooshassanligmale.com
0000-0003-1976-7829

دکترمسعود روحانی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rouhani/
ruhani46yahoo.com
0000-0003-0771-2951

دکترسیدعین‌الحسن عابدی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو‌ هیأت‌ علمی و رییس دانشکدہ زبان و ادبیات و فرھنگ دانشگاہ جواهر لعل نهرو

sahasan14hotmail.com

دکتراحمد غنی پور ملکشاه

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~ghanipour/
a.ghanipurumz.ac.ir
0000-0002-1864-9209

دکترحسینعلی قبادی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hghobadi
h.ghobadimodares.ac.ir
0000-0002-7250-7631

دکترجان‌اله کریمی‌مطهر

استاد زبان‌ و ادبیات روسی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jkarimi/
jkarimiut.ac.ir
0000-0002-6072-5797

دکترمصطفی گرجی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

adabiat.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2b401c81-f557-46a0-aaaa-83dd3304ec89
gorjim111yahoo.com

دکترمرتضی محسنی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mohseni/
mohseni45yahoo.com

دکترمصباح الدین نرزیقول محمودزاده

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشکاه ملی تاجیکستان، دانشکده‌ی فلولوزی

scholar.google.com/citations?user=0FKGFBoAAAAJ&hl=en&authuser=3
hasti70mail.ru

دکترمحمد ناصر

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاہ پنجاب، لاھور، پاکستان

pu.edu.pk/faculty/description/904/Prof-Dr-Muhammad-Nasir.html
nasir.persianpu.edu.pk

دکترعلیرضا نیکویی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

مدیر داخلی

دکترفرشید نوروزی روشناوند

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~fnowrouzi/
f.nowrouziumz.ac.ir
09153242567
0000-0002-5338-7785

مدیر اجرایی

دکتر سارا ساعی دیباور

زبان و ادبیات انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

09056571719 تماس فقط با واتساپ
saei_sarahyahoo.com
09056571719
0000-0003-1883-5498