دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، دی 1398 
سیر مدرنیسم در داستان‌های کوتاه کلباسی

صفحه 25-49

فریبا ممبینی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


نقد نگاه اروتیک به زن در غزل پست مدرن با رویکرد پسافمینیستی

صفحه 111-128

اعظم سروری؛ شکرالله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ شهریار گیتی