دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 11-178 
رمانتی‌سیسم، رئالیسم و سمبولیسم در شعر منوچهر آتشی

صفحه 96-127

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


خوانشی رمانتی سیستی از داستان های کوتاه بیژن نجدی

صفحه 128-157

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ پریوش میرزاییان