دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، آذر 1400 
بازتاب عینی سوررئالیسم در رمان سالمرگ ریکاردو ریشِ ژوزه ساراماگو

صفحه 27-45

تقیه زنگنه؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ فرهاد درودگریان


اسطوره سازی رمانتیک در شعر سیاوش کسرایی

صفحه 47-65

محمد امیر مشهدی؛ حسن بساک؛ صغری مرادیان