اصول اخلاقی انتشار مقاله

بسمه تعالی
«فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله»
مقاله پیوست با عنوان: ............................................................................................
توسط اینجانب .................................. به عنوان نویسنده مسئول و همکاران به شرح زیر تهیه شده است. با
رعایت و تعهد نسبت به موارد زیر، بمنظور بررسی و چاپ در دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل ارسال
میگردد
.
الف) مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ نرسیده است.
ب) این مقاله برای مجلات دیگر ارسال نشده و ارسال نخواهد شد.
ج) رتبه علمی نویسندگان به درستی عنوان گردیده است.
د) اصول اخلاقی پژوهش رعایت شده و موارد آن در مقاله درج گردیده است.
ه) تمامی نویسندگان در مورد ارسال مقاله به دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل آگاهی دارند.
و) نویسندگان متعهد می شوند که احتمال هیچ گونه تعارض در منافع ( )Conflicts of Interestدر مقاله ارسالی
وجود ندارد.
امضاء هر یک از نویسندگان محترم با ذکر نام و نامخانوادگی به ترتیب ذکر شده در مقاله الزامی است.
نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول:
تلفن همراه: تلفن محل کار: تلفن ثابت:
نمابر:
آدرس پستی: