پژوهشنامه مکتب های ادبی (RJLS) - فرایند پذیرش مقالات