پژوهشنامه مکتب های ادبی (RJLS) - واژه نامه اختصاصی