پژوهشنامه مکتب های ادبی (RJLS) - اهداف و چشم انداز