بر اساس نویسندگان

آ

  • آذر، اسماعیل [1] دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

  • دری، نجمه [1] گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

ر

ز

  • زختاره، حسن [1] استادیارگروه زبان و ادبیّات فرانسه دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • زیرک ساز، کطیور [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

س

ش

ص

ط

  • طهماسبی، فرهاد [1] دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی

ظ

ع

ف

ق

ک

م

ن

ی