اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترغلامرضا پیروز

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~pirouz/
pirouz_40yahoo.com

سردبیر

دکترعلی اکبر باقری‌خلیلی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~bagheri/
aabagheriumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکترعلی اکبر باقری‌خلیلی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~bagheri/
aabagheriumz.ac.ir

دکتراحمد اشتیاق

استاد زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جواھر لعل نھرو دھلی نو ھندوستان

www.jnu.ac.in/content/skishtiaque
ahmed.jnugmail.com

دکترسیداحمد پارسا

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=50
a.parsauok.ac.ir
0000-0002-4711-4713

دکتر غلامرضا پیروز

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~pirouz/
pirouz_40yahoo.com

دکترعلی تسلیمی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

taslimy1340yahoo.com
0000-0003-3221-5180

دکترکاووس حسن‌لی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

lhs.shirazu.ac.ir/~hasanli
kavooshassanligmale.com

دکترمسعود روحانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rouhani/
ruhani46yahoo.com

دکترسیدعین‌الحسن عابدی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو‌ هیأت‌ علمی و رییس دانشکدہ زبان و ادبیات و فرھنگ دانشگاہ جواہر لعل نہرو

sahasan14hotmail.com

دکتراحمد غنی پور ملکشاه

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~ghanipour/
a.ghanipurumz.ac.ir

دکترحسینعلی قبادی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hghobadi
h.ghobadimodares.ac.ir

دکترجان‌اله کریمی‌مطهر

استاد زبان‌ها و ادبیات خارجی (روسی) عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jkarimi/
jkarimiut.ac.ir

دکترمصطفی گرجی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

adabiat.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2b401c81-f557-46a0-aaaa-83dd3304ec89
gorjim111yahoo.com

دکترمرتضی محسنی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mohseni/
mohseni45yahoo.com

دکترمصباح الدین نرزیقول محمودزاده

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشکاه ملی تاجیکستان، دانشکده‌ی فلولوزی

scholar.google.com/citations?user=0FKGFBoAAAAJ&hl=en&authuser=3
hasti70mail.ru

دکترمحمد ناصر

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاہ پنجاب، لاھور، پاکستان

pu.edu.pk/faculty/description/904/Prof-Dr-Muhammad-Nasir.html
nasir.persianpu.edu.pk

دکترعلیرضا نیکویی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

مدیر داخلی

دکترفرشید نوروزی روشناوند

- عضو هیأت علمی زبان انگلیسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~fnowrouzi/
f.nowrouziumz.ac.ir
09153242567

مدیر اجرایی

حمید اکبری

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی علوم انسانی

jls95umz.ac.ir
01135302631
0000-0002-9660-6634

صفحه آرا

حمید اکبری

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی -

-
jls95umz.ac.ir
0000-0002-9660-6634