اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترغلامرضا پیروز

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

pirouz_40yahoo.com

سردبیر

دکترعلی اکبر باقری‌خلیلی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

aabagheriumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکترعلی اکبر باقری‌خلیلی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

aabagheriumz.ac.ir

دکتر غلامرضا پیروز

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

pirouz_40yahoo.com

دکترعلی تسلیمی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

taslimy1340yahoo.com

دکترکاووس حسن‌لی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

kavooshassanligmale.com

دکترمسعود روحانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

ruhani46yahoo.com

دکتراحمد غنی پور ملکشاه

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

a.ghanipurumz.ac.ir

دکترحسینعلی قبادی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

h.ghobadimodares.ac.ir

دکترجان‌اله کریمی‌مطهر

استاد زبان‌ها و ادبیات خارجی (روسی) عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

jkarimiut.ac.ir

دکترمصطفی گرجی

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

gorjim111yahoo.com

دکترمرتضی محسنی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

mohseni45yahoo.com

دکترعلیرضا نیکویی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

مدیر داخلی

فرشید نوروزی روشناوند

- عضو هیأت علمی زبان انگلیسی دانشگاه مازندران

f.nowrouziumz.ac.ir
09153242567

مدیر اجرایی

حمید اکبری

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی علوم انسانی

journals.umzgmail.com
01135302631

صفحه آرا

حمید اکبری

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی -

-
journals.umzgmail.com