اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا پیروز

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی

pirouz_40atyahoo.com

سردبیر

علی اکبر باقری خلیلی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

aabagheriatumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مرتضی محسنی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

mohseni45atyahoo.com

مسعود روحانی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

ruhani46atyahoo.com

احمد غنی پور ملکشاه

ادبیات فارسی دانشیار

a.ghanipuratumz.ac.ir

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه

gorjim111atyahoo.com

کاووس حسن لی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه

kavooshassanliatgmale.com