دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، زمستان 1398 
2. سیر مدرنیسم در داستان‌های کوتاه کلباسی

صفحه 25-49

فریبا ممبینی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


6. نقد نگاه اروتیک به زن در غزل پست مدرن با رویکرد پسافمینیستی

صفحه 111-128

اعظم سروری؛ شکرالله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ شهریار گیتی