دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 11-171 
5. نمود‌های سوررئالیستی در شعر جنگ بر مبنای آثار پنج شاعر مقاومت

صفحه 121-146

فرنگیس شاهرخی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ فرزاد قائمی؛ اسماعیل صادقی