مؤلفه های گوتیک در رمان سمفونی مردگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان ، شهر سمنان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی -دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

سبک گوتیک که ابتدا درقرن دوازدهم میلادی درمعماری جلوه کردو بیانگر راز و وحشت بود در قرن هجدهم، ژانری در داستان نویسی گردید. دراین گونه داستانها،نویسندگان، با ایجاد فضایی وحشتناک و توصیفات جزیی و تخیلی، خوانندگان را با دهشت و راز مشغول می سازند. شخصیت های این آثار، انسانهایی نامتعادل، روان پریش و بعضاً جنایتکارند.اشاره به محیط های گرفته و دورافتاده و خالی ازسکنة وحشت آور ازدیگر عناصر اینگونه آثاراست. دراین مقاله به روش تحلیلی- توصیفی رمان سمفونی مردگان ازمنظرعناصرگوتیک موردبررسی قرارگرفته است که به خاطرداشتن فضاهایی تیره وگرفته وشخصیتهایی با ویژگیهای هول آور وبیمارگونه و بی رحم،می توان آن را در دستة آثارگوتیک جای داد. فضاهایی که در این اثر به آنها اشاره شده است با مکانها و موقعیتهای گوتیک ترسیم می شود. اشاره به مکانهایی چون گورستان و زیرزمین که عمدتاً تاریک و سرشار از نمادهای ایجادهراس است مثل برف و برگهای زرد پاییزی وصدای کلاغ و زوزة گرگ و...فضای مناسبی برای القای وحشت به وجودآورده است.اما مهمترین مؤلفة گوتیک این داستان در شخصیتهای آن نمود دارد که همگی آنها گرفتار معضلی هستندو ویژگی مشترک آنها تنهایی شان است که هرچند به ظاهردرکنارهم زندگی می کنند؛اما در درون احساس تنهایی دارند وهمین عامل موجب عدم تفاهم ودرک آنها می شود که درقالب اندیشه های مالیخولیایی وبیماری ومرگ یا خودکشی وقتل- برادرکشی- رخ می نماید.

کلیدواژه‌ها